Câu hỏi ôn tập lớp Nghiệp vụ sư phạm CĐ-ĐH

CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CĐ – ĐH

MÔN: TÂM LÝ DẠY HỌC ĐẠI HỌC. (1)

1. Theo anh (chị) chất lượng trọn vẹn của một giờ dạy phụ thuộc vào những kỹ năng nào?
a) Phân tích nội dung của các kỹ năng đó
b) Thông qua các kỹ năng đó anh (chị) đã có được những kỹ năng nào?

2. Việc dự kiến các hoạt động mà người học sẽ tiến hành trong giờ học để lĩnh hội tri thức dưới sự tổ chức và hướng dẫn của thầy.

a/. Theo anh (chị) thuộc thành tố tâm lý nào của hoạt động dạy?

b/. Phân tích nội dung thành tố đó và rút ra ý nghĩa quan trọng trong nghề nghiệp của mình.

3. Tục ngữ có câu: “Gần mực thì đen/ Gần đèn thì rạng”
a/. Theo anh (chị) bản chất nào của hiện tượng tâm lý người lý giải được nhận định trên?
b/. Phân tích nội dung bản chất của hiện tượng tâm lý đó. Rút ra ý nghĩa quan trọng trong hoạt động sư phạm sau này của mình.

4.  Ngạn ngữ Pháp có câu: “Hãy nói cho tôi biết bạn anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người như thế nào”
a) Theo anh (chị) bản chất nào của hiện tượng tâm lý người lý giải được nhận định trên?
b) Phân tích nội dung bản chất của hiện tượng tâm lý đó. Rút ra ý nghĩa quan trọng trong hoạt động sư phạm sau này của mình.


 

MÔN: LÝ LUẬN DẠY HỌC ĐẠI HỌC. (2)

 1.Dựa trên các vấn đề cơ bản về lý luận dạy học đại học, hãy cho biết những quan điểm sau đây có hợp lý hay không và giải thích tại sao (trình bày ngắn gọn và đầy đủ):

a.Các nhiệm vụ dạy học đại học quyết định nội dung dạy học đại học. 

b.“Thống nhất giữa hoạt động dạy của giảng viên và hoạt động học của sinh viên” là quy luật cơ bản trong dạy học đại học.

c.Quá trình dạy học đại học về bản chất là quá trình truyền tải tri thức đơn thuần từ giảng viên cho sinh viên. 

2.Anh (chị) nhận định như thế nào về cách thức đánh giá giảng viên thông qua dự giờ và phiếu khảo sát của sinh viên tại các trường cao đẳng và đại học?

 


 

 

MÔN: GIÁO DỤC HỌC THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM. (3)

1.Theo anh (chị) giáo dục đại học Việt Nam hiện nay đang gặp phải những vấn đề gì? Đề xuất hướng giải quyết những vấn đề đó?

2.Anh (chị) hãy trình bày các mô hình quản lý trường đại học trên thế giới?

3. Trình bày xu thế phát triển giáo dục đại học trên thế giới?

 


 

MÔN: PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH VÀ TỔ CHỨC QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO. (4)

1.Nêu các bước thiết kế chương trình đào tạo? Theo Anh/Chị, tại sao các trường cao đẳng, đại học phải tiến hành bước khảo sát nhu cầu chương trình đào tạo?

2.Trong quy trình thiết kế và thực hiện chương trình đào tạo tích hợp đáp ứng chuẩn đầu ra, bước nào là quan trọng nhất? Cho biết lý do?.

3.Hãy viết ra 4 chuẩn đầu ra của môn học (về kiến thức, về kỹ năng và về thái độ) cho một môn học mà anh/chị đảm nhận giảng dạy. Chỉ rõ phương pháp dạy và học để đạt được nhhững chuẩn đầu ra trên? chỉ rõ cách thức kiểm tra – đánh giá mức độ đạt được chuẩn đầu ra đó?.


 

MÔN: ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC ĐẠI HỌC. (5)

 1. Anh / chị hãy nêu các phương pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên hiện nay?, theo anh/ chị phương pháp nào là phù hợp nhất, vì sao?

2. Hãy trình bày ngắn gọn quan điểm về các nhận định sau đây:

a. Cơ sở giáo dục đại học được công nhận đạt chuẩn quốc gia khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng trường đại học.

b. Về phương pháp đánh giá kết quả học tập môn học của sinh viên, Giảng viên nên sử dụng thống nhất 1 phương pháp để đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng.

3. Hãy phân tích mục tiêu và nội dung kiểm tra – đánh giá (tổng kết) đối với một môn học mà anh (chị) đã/đang/sẽ phụ trách giảng dạy.


 

MÔN: SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN TRONG DẠY HỌC ĐẠI HỌC. (6)

1.Để sử dụng hiệu quả các phương tiện kỹ thuật trong quá trình dạy học, người giảng viên cần tuân theo nguyên tắc nào? Trình bày nguyên tắc đó ?

2.Vị trí, vai trò của phương tiện kỹ thuật và công nghệ trong đổi mới phương pháp dạy – học?

3.Vì sao phải đánh giá thông tin trên internet? Các tiêu chí khi đánh giá thông tin trên internet?

4.Trình bày yêu cầu chung và quy trình khi thiết kế bài trình chiếu bằng powerpoint


 

MÔN: KỸ NĂNG DẠY HỌC ĐẠI HỌC. (7)

1.Theo Anh/Chị thế nào là phương pháp sư phạm tích cực, phương pháp sư phạm tích cực đem lại những lợi ích gì?

2.Phân biệt dạy học truyền thống và dạy học tích cực.

3.Các yêu cầu đối với giảng dạy đại học? Trình bày một số nguyên tắc cơ bản của giảng dạy đại học?


 

MÔN: GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG. (8)

1.Trình bày 04 (bốn) kết luận sư phạm mà anh/chị quan tâm vận dụng trong quá trình dạy học trên cơ sở phân tích các nguyên tắc giáo dục đã học trong chuyên đề Giáo dục học đại cương.

2.Vì sao nói “Giáo dục là một hiện tượng xã hội đặc biệt”

3.Trong 4 yếu tố gồm: giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường, giáo dục xã hội và tự giáo dục, yếu tố nào có vai trò quan trọng nhất đối với sự hình thành và phát triển nhân cách? Tại sao?

4.Kể tên các nguyên lý giáo dục?


 

MÔN: GIAO TIẾP SƯ PHẠM. (9)

1. Qua cấp độ giao tiếp với chính bản thân, anh/chị đã có được những kỹ năng nào? Phân tích những kỹ năng đó?.

2. Anh/Chị có phong cách giao tiếp sư phạm nào? Phong cách đó có nhược điểm gì? Nhược điểm đó có thể khắc phục được không? Nếu được thì bằng cách nào?

3. Theo anh/chị, trong công việc giáo dục và giảng dạy của mình, để thành công trong việc sử dụng phương tiện giao tiếp ngôn ngữ, nhà sư phạm cần tuân thủ theo những nguyên tắc nào để đạt hiệu quả? Hãy phân tích một trong các nguyên tắc đó và rút ra ý nghĩa đối với nghề nghiệp của mình?