CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TCCN

CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TCCN

MÔN: TÂM LÝ HỌC SP + GIAO TIẾP & ỨNG XỬ SƯ PHẠM (1)

1.Phân tích các thành tố tâm lý của hoạt động dạy? Từ đó rút ra kết luận sư phạm cho bản thân trong dạy học?

2. Ngạn ngữ Pháp có câu: ‘Hãy nói cho tôi biết bạn anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người như thế nào?
a/. Bản chất nào của hiện tượng tâm lý người người lý giải được nhận định trên?
b/. Phân tích nội dung bản chất của hiện tượng tâm lý đó. Rút ra ý nghĩa quan trọng trong hoạt động sư phạm sau này của mình.

3.Giao tiếp sư phạm muốn đạt được kết quả tốt phải tuân theo những nguyên tắc nào ? Hãy phân tích 1 (một) trong số các nguyên tắc đó và rút ra ý nghĩa quan trọng với nghề nghiệp của mình?.

4.Anh/ chị có phong cách giao tiếp nào? Phong cách đó có nhược điểm gì? Nhược điểm đó có thể khắc phục không? Nếu được thì bằng cách nào?

5. Chất lượng trọn vẹn của một giờ dạy phụ thuộc vào những kỹ năng nào? Phân tích nội dung các kỹ năng đó?


 

MÔN: ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC (2)

1.Những khó khăn của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình dạy học? hướng khắc phục những khó khăn trên?

2.Vì sao phải đánh giá thông tin trên mạng Internet, Khi đánh giá thông tin trên internet cần dựa trên những tiêu chí nào? Tiêu chí nào quan trọng nhất?

3.Công nghệ thông tin có tác động như thế nào đến việc nâng cao chất lượng và đổi mới quá trình dạy – học?

4.Các ứng dụng của CNTT trong quá trình dạy – học, ưu điểm của việc ứng dụng CNTT trong việc dạy học


MÔN: PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ NĂNG DẠY HỌC (3)

1.Thế nào là một giờ giảng có hiệu quả? Để có một giờ giảng hiệu quả người giáo viên cần làm gì?

2.Trình bày kỹ thuật dạy học “khăn phủ bàn” và kỹ thuật “mảnh ghép”

4.Phân biệt phương pháp dạy học truyền thống và phương pháp sư phạm tích cực?


 

MÔN: GIÁO DỤC HỌC NGHỀ NGHIỆP (4)

1.Trình bày khái niệm và đặc điểm của giáo dục học nghề nghiệp?

2.Theo anh/chị, quá trình dạy học nói chung và quá trình dạy học ở cơ sở giáo dục nghề nghiệp nói riêng có sự khác biệt không? Lấy ví dụ minh họa.

3. Trong 4 yếu tố gồm: giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường, giáo dục xã hội và tự giáo dục, yếu tố nào có vai trò quan trọng nhất đối với sự hình thành và phát triển nhân cách? Tại sao?


 

MÔN : SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG NGHỆ DẠY HỌC (5)

1.Các tính chất của phương tiện dạy học? Trình bày các nguyên tắc đảm bảo sử dụng hiệu quả phương tiện và công nghệ dạy học?

2. Các yêu cầu khi lựa chọn phương tiện dạy học? Trình bày các nguyên tắc đảm bảo sử dụng hiệu quả phương tiện và công nghệ dạy học

3.Phương tiện kỹ thuật dạy học có vai trò như thế nào đối với quá trình đổi mới phương pháp dạy – học.


 

MÔN: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH DẠY HỌC (6)

1.Phân tích vai trò của mục tiêu dạy học đối với người giáo viên trong tiến trình tổ chức dạy học?.

2.Anh/ chị làm thế nào để quản lý hoạt động học của học sinh từ kinh nghiệm thực tế giảng dạy?

3.Phân tích các đặc điểm của phương pháp dạy học. Cho ví dụ minh họa? Tầm quan trọng của mục tiêu dạy học? Cho ví dụ minh họa đối với từng yếu tố?

4. Viết ra 5 mục tiêu dạy học cho 1 môn học mà anh/chị đang hoặc sẽ phụ trách giảng dạy. (lưu ý: viết ở dạng chuẩn đầu ra, các mục tiêu cần bao quát được yêu cầu về kiến thức, kỹ năng/năng lực thực hành, thái độ/hành vi mà người học có thể đạt được sau khi hoàn thành môn học đó)?.


 

MÔN: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG (7)

1.Vẽ sơ đồ và giải thích chu trình nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng?

2.Kể tên các bước trong khung nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. Bằng hiểu biết của bản thân về hiện trạng giáo dục, anh/ chị hãy đề xuất 1 giải pháp giúp nâng cao hiệu quả hoạt động dạy và học .

3.Nêu một số vấn đề hạn chế, bất cập trong dạy học và quản lý giáo dục thuộc phạm vi công tác/ học tập của mình có thể áp dụng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng để thay đổi hiện trạng ?