0899450455

Home Nội dung đào tạo Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Giáo viên mầm non hạng II

BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP DÀNH CHO GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG II (Ban hành kèm theo Quyết định số2186 /QĐ-BGDĐT ngày...

Bồi Dưỡng Tiêu Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNGTIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP DÀNH CHO GIÁO VIÊN MẦM NON  Chức danh nghề nghiệp dành cho giáo viên mầm non trong các...

Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HẠNG II (Ban hành theo Quyết định số 2509 /QĐ-BGDĐT...